Opvoedingsproject

De opdracht van het basisonderwijs H.-Hartinstituut Heverlee Conform de opdrachtverklaring van de Zusters Annuntiaten.

Vrije Lagere en kleuterschool Heverlee, Sint-Norbertusschool, Pastoor De Clerckschool, Vrije basisschool Oud-Heverlee, Vrije basisschool Sint-Joris-Weert.


Onze school wil kwaliteitsonderwijs nastreven

We willen de kinderen een degelijke opvoeding en vorming geven die beantwoordt aan de veeleisendheid van onze maatschappij.

Kwaliteitsonderwijs bieden betekent voor ons streven naar een totale ontwikkeling van de persoonlijkheid van elk kind.

Een team enthousiaste kleuteronderwijzers en onderwijzers staat ervoor in :

 • kleuters spelenderwijs te begeleiden in hun leren;
 • een optimale interactie tussen leerkracht en kind te bevorderen door te werken in kleine groepen;
 • individuele aandacht te schenken aan kinderen met specifieke opvoedingsvragen (differentiatie, remediëring, leerbedreiging);
 • thema’ s te kiezen in functie van interesse, leefwereld en niveau van ieder kind;
 • een goede studiehouding te bevorderen (leren samenvatten, schematiseren, plannen, studietips verwerken bij het leren van lessen en het maken van huistaken);
 • keuzes te leren maken en kritisch te leren zijn over eigen werk.

Niet alleen de verstandelijke vorming wordt beoogd,de schoolgemeenschap wil ook:

 • de leefwereld van het jonge kind verruimen door uitstappen, waarnemingen, bezoeken, schoolreizen, openluchtklassen;
 • kinderen leren samenleven en -werken met anderen en hun verantwoordelijkheid opnemen;
 • inspelen op de grote nood aan bewegen dank zij een aangepaste sportinfrastructuur (wekelijks turnen vanaf de kleuterschool, wekelijks zwemmen, diverse sportmogelijkheden tijdens middagpauzes, naschoolse sport, jaarlijkse sportdag).

Via permanente vorming en nascholing betrachten we:

 • kwaliteitsonderwijs te bieden conform de nieuwe richtlijnen van ontwikkelingsdoelen en eindtermen en leerplannen voor het Vlaams Katholiek basisonderwijs;
 • reeds vanaf de kleuterschool de zelfstandigheid te bevorderen en de leerkracht te laten evolueren van louter informatie-overdrager naar procesbegeleider.
 • via een gevarieerde aanpak en moderne media, waaronder de computer, boeiend en interactief onderwijs te verstrekken en steeds nieuwe uitdagingen te zoeken voor een rijk taal- en  cultuuraanbod (kinderliteratuur, knutselen, musiceren, toneel …).

Het gezag van het hart doet wonderen

Een school en een klas moeten een tweede thuis zijn waarin de leerkracht de spilfiguur is.

Bij de klastitularis kunnen kinderen terecht met hun vreugden, hun verdriet en hun vragen. Hij of zij moet iemand zijn die eerlijk en consequent is,  iemand die kinderen motiveert, positief bevestigt en waardeert om wie ze zijn en wat ze kunnen.

Ze moeten zich bij hem of haar goed voelen en aanvaard weten. Als kinderen zich goed voelen in de klasgroep, zullen ze zich echt betrokken voelen bij het lesgebeuren en zal het leren ook gemakkelijker verlopen.

In een open klassfeer bevordert de klastitularis de dialoog met de andere leerkrachten en de hele schoolgemeenschap.

Complementariteit van alle schoolparticipanten biedt uitstekende kansen tot overleg ter ondersteuning van de persoonlijke groei van elk kind.

In onze school werken nauw samen:

 • een vaste klastitularis per klas die de opvoedingsfunctie van de ouders op school waarneemt;
 • een ondersteunend omkaderingsteam;
 • erkende centra voor leerbegeleiding.

Uitingsvormen van de opbouwende samenwerking die hieruit voortvloeien zijn o.m.:

 • een warm onthaal bij de start en doorheen het hele schooljaar;
 • een open communicatie met ouders rond mogelijkheden en moeilijkheden;
 • diverse vormen van ouderparticipatie (schoolraad, ouderraad, onderwijsondersteunende activiteiten, oudercontacten naar aanleiding van rapporten …);
 • de zorgende beschikbaarheid van het administratief en toezichthoudend personeel en het onderhoudspersoneel.

Uit dit alles blijkt dat leerkrachten hun leerlingen wel degelijk kennen en dat zij zelfs in een grote school geen nummers hoeven te zijn.

Onze school wil echte waarden voorleven en laten beleven

Het naleven van ethische waarden zoals respect, verdraagzaamheid, luisterbereidheid … wordt zowel van de leerlingen als van alle teamleden verwacht. De klastitularis is een spilfiguur in ons schoolsysteem, niet enkel als lesgever. Hij wil op elk moment van de dag, in alle mogelijke situaties, bijdragen  tot de vorming van de persoonlijkheid van jonge kinderen. Door de vraag naar zingeving niet uit de weg te gaan, willen we in onze school bijdragen tot weerbaarheid in een veeleisende hedendaagse  maatschappij.

Binnen onze school willen we de nodige ruimte en sfeer scheppen waarin elk kind harmonisch kan openbloeien.

De bevestigende aanwezigheid en de consequente modellerende houding van de klastitularis staan centraal in onze schoolwerking: hanteren van omgangsvormen, tonen van bekommernis, stimuleren van hulpvaardigheid, eerlijk en consequent handelen ...

Daarnaast bevorderen groepsactiviteiten de ontwikkeling van de sociale ingesteldheid: luisteren naar elkaar, verdraagzaam leren zijn, delen  met anderen, gelijkgerichtheid nastreven, delen in elkaars emoties, vlot communiceren met anderen, ruzies leren oplossen …

Het stimuleren van een eerlijke, reflectieve houding tegenover allerlei actuele en maatschappelijke problemen draagt bij tot kritisch denken.

De school wil opvoeden vanuit en in een christelijk geïnspireerd gedachtegoed

Onze levensbeschouwelijke inspiratie halen wij uit de figuur van Jezus Christus wiens boodschap van solidariteit en dienstbaarheid we kenbaar willen maken aan de kinderen met respect voor andersdenkenden. Zodoende willen we hun een houvast aanreiken om in  deze materialistische, individualistische en multiculturele samenleving hun geloof te verdiepen en zich in te zetten voor de medemens.

Vele medewerkers zetten zich in opdat de evangelische waarden en de hoopvolle boodschap van Christus zou blijven aanspreken via:

 • een eigentijdse invulling van schoolpastoraal (eerste communieviering, werken aan projecten zoals vasten, Broederlijk Delen, welzijnszorg, Damiaanactie …);
 • gebedsmomenten in de klas en in sacramentele vieringen.

We bieden kinderen een geloof aan en hopen dat ze dit later op hun beurt zullen doorgeven, maar deze keuze ligt uiteindelijk bij hen.

Ook kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom in onze school.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x